Opolski katalog firm

Kategoria: Informator
Opublikowano: wtorek, 12, kwiecień 2016
Super User

Już wkrótce nowy katalog!!!

Strefa płatnego parkowania

Kategoria: Informator
Opublikowano: piątek, 23, październik 2015
Super User

Mapka strefy platnego parkowania w OpoluW Opolu obowiązują dwie strefy płatnego parkowania A i B. Strefa  A obejmuje teren dotychczasowej strefy parkowania (ścisłe centrum). Strefa B powstała na ulicach przyległych do strefy A

Stawki za parkowanie:

Strefa A: 1/2 godz. - 1 zł, pierwsza godz. - 2 zł, druga godz. - 2,4 zł, trzecia godz. - 2,8 zł, każda następna godz. - 2 zł, opłata dzienna - 12 zł

Strefa B: 1/2 godz. - 0,5 zł, pierwsza godz. - 1 zł, druga godz. - 1,2 zł, trzecia godz. - 1,4 zł, każda następna godz. - 1 zł, opłata dzienna - 6 zł

 

UCHWAŁA NR XLVIII/513/09
Rady Miasta Opola
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia
wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
na terenie miasta Opola.
Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 oraz 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, zm. Nr 23, poz. 136, Nr 192,
poz. 1381, Dz. U. z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009r.
Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr XXI/193/03 Rady Miasta Opola z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego
parkowania na terenie miasta Opola, zmienionej uchwałami:
– Nr XXXIV/334/04 Rady Miasta Opola z dnia 1 lipca 2004r.
– Nr LV/621/05 Rady Miasta Opola z dnia 8 grudnia 2005r.
– Nr LXXI/845/06 Rady Miasta Opola z dnia 12 października 2006r.
– Nr XIII/112/07 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2007r.
§ 1 otrzymuje brzmienie:
㤠1
Ustala się strefę płatnego parkowania na terenie miasta Opola. W skład strefy
płatnego parkowania wchodzą dwie strefy cenowe: A i B. Granice strefy określa
załącznik do niniejszej uchwały.”
§ 2 otrzymuje brzmienie:
㤠2
Wprowadza się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Opola i ustala się
następujące stawki opłat.
1) Strefa cenowa A;
a) opłata za parkowanie jednorazowe w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 18.00, w sobotę od godziny 8.00 do godz. 16.00
- za 1/2 godziny                                                       1,00 zł
- za pierwszą godzinę                                                  2,00 zł
- za drugą godzinę                                                     2,40 zł
- za trzecią godzinę                                                   2,80 zł
- za kaŜdą następną godzinę                                            2,00 zł
b) opłata dzienna:
- za jeden dzień parkowania od poniedziałku do piątku                 12,00 zł
- za parkowanie w sobotę                                               8,00 zł
c) miesięczna opłata abonamentowa                                        160,00 zł
d) miesięczna opłata za zastrzeŜone stanowisko postojowe (koperta)       500,00 zł
e) bilet parkingowy wykupiony dla strefy A zachowuje waŜność w strefie B.
2) Strefa cenowa B;
a) opłata za parkowanie jednorazowe w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 18.00, w sobotę od godziny 8.00 do godz. 16.00
- za 1/2 godziny                                                         0,50 zł
- za pierwszą godzinę                                                    1,00 zł
- za drugą godzinę                                                       1,20 zł
- za trzecią godzinę                                                     1,40 zł
- za kaŜdą następną godzinę                                              1,00 zł
b) opłata dzienna:
- za jeden dzień parkowania od poniedziałku do piątku                    6,00 zł
- za parkowanie w sobotę                                                 4,00 zł
c) miesięczna opłata abonamentowa                                           80,00 zł
d) miesięczna opłata za zastrzeŜone stanowisko postojowe (koperta)         300,00 zł
e) bilet parkingowy wykupiony dla strefy B traci waŜność w strefie A.
3) Ustala się jednolite opłaty dla stref A i B;
a) roczna zryczałtowana opłata parkingowa dla mieszkańców strefy            20,00 zł
b) roczna zryczałtowana opłata parkingowa za parkowanie
w innych miejscach niŜ oznakowane tabliczką T-29 dla:
- osób niepełnosprawnych posiadających karty parkingowe,                10,00 zł
wydane na podstawie odrębnych przepisów
- opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych                             10,00 zł
małoletnich lub ubezwłasnowolnionych posiadających
karty parkingowe na podstawie odrębnych przepisów
§ 4 otrzymuje brzmienie:
㤠4
1. Opłaty określone w § 2 pkt 1) ppkt a, b, i pkt 2) ppkt a, b pobierane będą przy
uŜyciu automatów parkingowych, przez pracowników parkingowych
wyposaŜonych w urządzenia do sprzedaŜy biletów parkingowych w przypadku
okresowej niemoŜności korzystania z ww. automatów lub przy pomocy telefonów
komórkowych.
2. Opłaty określone w § 2 pkt 1) ppkt c, d, pkt 2) ppkt c, d i pkt 3) pobierane będą
w wyznaczonych punktach sprzedaŜy na terenie miasta Opola.
3. Opłatę naleŜy wnieść niezwłocznie i nie później niŜ 7 minut od zaparkowania
pojazdu. W przypadku wnoszenia opłat przez telefon komórkowy opłaty naleŜy
dokonać w czasie 2 minut od zaparkowania pojazdu.
4. W razie stwierdzenia braku dowodu wniesienia opłaty parkingowej, administrator
strefy płatnego parkowania wystawia wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej.
Wezwanie umieszcza się na przedniej szybie pojazdu, za wycieraczką.”
§ 5 otrzymuje brzmienie:
㤠5
1. Za nieuiszczenie opłat, o których mowa w § 2, pobiera się opłatę dodatkową
w wysokości 40 zł.
2. Opłaty dodatkowe naleŜy uiścić w terminie 30 dni od dnia wystawienia wezwania.
3. Opłata dodatkowa ulega obniŜeniu do kwoty 20 zł w przypadku, gdy zostanie ona
uiszczona w terminie 14 dni od dnia wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty
dodatkowej.
2
4. Opłaty dodatkowe naleŜy wpłacać w kasie lub na konto Miejskiego Zarządu Dróg
w Opolu wpisując w tytule wpłaty numer wezwania i numer rejestracyjny
pojazdu.”
§ 5a otrzymuje brzmienie:
㤠5a
1. Kierujący lub właściciel pojazdu kwestionujący zasadność wniesienia opłaty
dodatkowej nałoŜonej wezwaniem, o którym mowa w § 4 pkt 4, moŜe złoŜyć
reklamację do dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
2. Do reklamacji naleŜy dołączyć dowód uiszczenia opłaty parkingowej.
3. W sprawach związanych z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania
stanowisko Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu jest ostateczne.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Kategoria: Informator
Opublikowano: czwartek, 13, listopad 2008
Super User

Banki

Kategoria: Informator
Opublikowano: czwartek, 03, grudzień 2009
Super User

 

Bank Gospodarki Żywnosciowej S.A. Centrum Regionu
Rynek 24/25, 45-015
(077) 541-11-10, (077) 54-11-19 infolinia: (0) 801-123-456
(077) 454-59-13
8.00-18.00 (dni powszednie)
http://www.bgz.pl/

Bank Gospodarki Żywnosciowej S.A. I Oddział
Reymonta 29, 45-072
(077) 456-72-70, (077) 456-72-55, infolinia: (0) 801-123-456
9.30-17.00 (dni powszednie)
http://www.bgz.pl/

Bank Gospodarki Żywnosciowej S.A. II Oddział
Oświęcimska 92, 45-643
(077) 453-50-89/90, infolinia: (0) 801-123-456
9.30-17.00 (dni powszednie)
http://www.bgz.pl/

Bank Handlowy
1 Maja 29, 45-954
(077) 454-31-71
(077) 453-63-08
8.00-14.30 (dni powszednie) • nieczynne (sobota)
http://www.handlowy.com.pl/

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Krakowska 53, 45-018
(077) 456-64-13, infolinia: (0) 800-120-242
(077) 456-64-15
8.00-18.00 (dni powszednie) • nieczynne (sobota)
http://www.bosbank.pl/

Bank Przemysłowo Handlowy S.A.
Damrota 7, 45-064
(077) 44-34-900, infolinia: (0) 800-321-321
8.00-17.00 (dni powszednie)
http://www.bph.pl/

Bank Pekao S.A. I Oddział
Osmańczyka 15, 45-038
(077) 40-154-00, infolinia: (0) 801-365-365
(077) 453-15-16
8.00-18.00 (dni powszednie) • 9.00-13.00 (sobota)
http://www.pekao.com.pl/

Bank Pekao S.A. I Oddział, Filia 3
Piotrkowska 2a, 45-305
(077) 45-793-08
(077) 457-93-22
10.00-17.00 (dni powszednie) • nieczynne (sobota)
http://www.pekao.com.pl/

Bank Pekao S.A. II Oddział
Damrota 2, 45-064
(077) 401-27-00, infolinia: (0) 801-365-365
(077) 401-27-45
8.00-18.00 (dni powszednie) • 9.00-13.00 (sobota)
http://www.pekao.com.pl/

Bank Pekao S.A. II Oddział, Filia 3
Niemodlińska 23, 45-710
(077) 457-35-64, infolinia: (0) 801-365-365
(077) 457-35-65
9.00-18.00 (dni powszednie) • nieczynne (sobota)
http://www.pekao.com.pl/

Bank Pekao S.A. II Oddział, Filia 4
Zielonogórska 3, 45-323
(077) 456-88-26, infolinia: (0) 801-365-365
(077) 456-88-27
9.15-17.00 (dni powszednie) • nieczynne (sobota)
http://www.pekao.com.pl/

Bank Pekao S.A. II Oddział , Filia 6 (VIP/SME)
S.Grota Roweckiego 17, 45-267
(077) 457-64-95, infolinia: (0) 801-365-365
(077) 457-64-95
9.30-17.00 (dni powszednie) • nieczynne (sobota)
http://www.pekao.com.pl/

Bank Przemysłowo-Handlowy
pl. Wolności 3, 45-018
(077) 4000-700, 4000-725, infolinia: (0) 801-654-654
(077) 4000-703
8.00-18.00 (dni powszednie) • nieczynne (sobota)
http://www.bph.pl/

Bank Spółdzielczy - Bank Rolników Centrala
Książąt Opolskich 36a, 45-005
(077) 402-14-22 lub 33
7.45-17.00 (dni powszednie) • 8.30-13.00 (sobota)

Bank Spółdzielczy - Bank Rolników Ekspozytura
Grudzicka 51,
(077) 40-270-32
9.30-16.30 (dni powszednie) • nieczynne (sobota)

Bank Spółdzielczy - Bank Rolników Ekspozytura
Pl. Teatralny 13,
(077) 42-308-62
10.00-17.00 (pn) • 9.00-17.00 (wt-pt) • 9.00-13.00 (so)

Bank Spółdzielczy - Bank Rolników Ekspozytura
Ozimska 51A,
(077) 402-17-15
8.00-17.00 (dni powszednie) • nieczynne (sobota)

Bank Spółdzielczy - Bank Rolników Ekspozytura
Chabrów 52,
(077) 400-81-00
14.30-18.00 (wt-pt) • 8.30-12.00 (sobota)

Bank Spółdzielczy - Bank Rolników Ekspozytura
ul. Dambonia 169,
(077) 402-40-10
8.00-17.00 (dni powszednie) • nieczynne (sobota)

Bank Spółdzielczy - Bank Rolników Ekspozytura
ul. Kolejowa 2, Komprachcice
(077) 464-68-63
9.00-16.00 (pn) • 8.00-14.30 (wt-pt) • nieczynne (sobota)

Bank Spółdzielczy - Bank Rolników Ekspozytura
ul. Opolska 21, Turawa
(077) 421-29-77
8.30-16.00 (pn) • 7.45-14.45 (wt-pt) • nieczynne (sobota)

Bank Spółdzielczy - Bank Rolników Ekspozytura
ul. Wodociągowa 1a, Zawada
(077) 427-43-15
9.00-12.30 (dni powszednie) • nieczynne (sobota)

ING Bank Śląski S.A. Oddział Regionalny
Zwierzyniecka 2, 45-061
(077) 400-01-00, infolinia: (0) 800-656-666
(077) 453-94-74
8.00-18.00 (dni powszednie) • nieczynne (sobota)
http://www.ing.pl/

ING Bank Śląski S.A. Oddział
Katowicka 55, 45-061
(077) 454-65-37, infolinia: (0) 800-656-666
(077) 400-01-80
8.00-18.00 (dni powszednie) • nieczynne (sobota)
http://www.ing.pl/

ING Bank Śląski S.A.
Niemodlińska 21, 45-864
(077) 474-39-18, infolinia: (0) 800-656-666
(077) 474-39-19
8.30-17.30 (dni powszednie) • nieczynne (sobota)
http://www.ing.pl/

Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział
Ozimska 6, 45-057
(077) 451-68-00, infolinia: (0) 800-240-240
(077) 454-24-38
8.00-18.00 (dni powszednie)
http://www.bzwbk.pl/

Bank Zachodni WBK S.A. II Oddział
1 Maja 1, 45-958
(077) 453-66-71, infolinia: (0) 800-240-240
(077) 454-20-20 • 454-31-16
8.00-18.00 (dni powszednie)
http://www.bzwbk.pl/

Bank Zachodni WBK S.A. III Oddział
Minorytów 1, 45-017
(077) 453-92-81, infolinia: (0) 800-240-240
(077) 453-92-87
8.00-18.00 (dni powszednie)
http://www.bzwbk.pl/

Bank Zachodni WBK S.A. IV Oddział
Spychalskiego 4, 45-716
(077) 457-58-81, infolinia: (0) 800-240-240
(077) 457-58-84
8.00-18.00 (dni powszednie)
http://www.bzwbk.pl/

Bank Zachodni WBK S.A. V Oddział
ul. Grota Roweckiego 17, 45-265
(077) 458-18-80, infolinia: (0) 800-240-240
(077) 458-18-81
8.00-18.00 (dni powszednie)
http://www.bzwbk.pl/

Big Bank Gdański S.A.
1 Maja 6, 45-068
(077) 456-65-42, infolinia: (0) 801-125-000
(077) 456-65-62
8.00-16.30 (dni powszednie) • nieczynne (sobota)
http://www.big.pl/

BRE Bank SA Oddział
Koraszewskiego 7/9, 45-011
(077) 442-98-00
(077) 442-98-24
8.00 - 16.00 (dni powszednie) • nieczynne (sobota) • 8.00 - 14.30 (godziny kasowe)
http://www.brebank.com.pl

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Oddział
Światowida 2, 45-325
(077) 457 73 45,455 95 80
(077) 455 92 28, 455 98 03
9:00-17:00
www.bankbps.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Filia nr 1
Koraszewskiego 5, 45-011
(077) 453-13-47
(077) 453-13-46
9:00-17:00
www.bankbps.pl

Punkt Obsługi Bankowej Oddziału Banku BPS SA
Filia nr 2
Witosa 26 (WCM),45-401
(077) 443 11 28
(077) 443 11 28
8:00-14:00
www.bankbps.pl

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Filia nr 3
Reymonta 30, 45-072
(077) 454 46 25
(077) 454 46 25
9:00-17:00
www.bankbps.pl

Deutsche Bank PBC S.A.
ul. Koraszewskiego 1 A, 45-011
(077) (077) 423-26-80, fax: (077) 423-26-85
Pn - Pt: 9.00 - 17.00
www.deutsche-bank-pbc.pl

Getin Bank
Ozimska 25, 45-057
(077) 402-25-94, 0605-574-637

Handlobank
Krakowska 1, 45-015
(077) ???, infolinia: (0) 801-123-123
9.00-19.00 (dni powszednie) • 10.00-15.00 (sobota)
http://www.handlobank.pl/

Invest Bank
Krawiecka 13, 45-024
(077) 453-66-36, infolinia: (0) 800-189-907
(077) 453-66-36
9.00-18.00 (dni powszednie)
http://www.investbank.com.pl/

Kredyt Bank S.A.
Żwirki i Wigury 9a, 45-076
(077) 454-64-91, infolinia: (0) 800-120-360
(077) 454-47-83
8.00-17.00 (dni powszednie)
http://www.kredytbank.com.pl/

Kredyt Bank S.A. Filia nr 3
Sosnkowskiego 6, 45-272
(077) 458-10-91
(077) 458-10-93
8.00-17.00 (dni powszednie)
http://www.kredytbank.com.pl/

Kredyt Bank S.A. Agencja nr 1
Harcerska 15, 45-076
(077) 455-80-49
(077) 455-80-99
8.00-17.00 (dni powszednie)
http://www.kredytbank.com.pl/

Kredyt Bank S.A. Agencja nr 3
Oleska 127, 45-231
(077) 458-03-88
8.00-17.00 (dni powszednie)
http://www.kredytbank.com.pl/

Lukas Bank SA
Krakowska 38,
infolinia: (0) 800-66-00-22
8.00-19.00 (dni powszednie) • 9.00-14.00 (sobota)
http://www.lukas.pl/

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego
ul. Damrota 2B, 45-950
(077) 401-25-50
(077) 454-75-01
8.00-13.00 (dni powszednie) • nieczynne (sobota)
http://www.nbp.pl/

Millenium Big Bank S.A.
1 Maja 3-5, 45-???
(077) ???, infolinia: (0) 800-121-000
9.00-17.00 (dni powszednie) • nieczynne (sobota)
http://www.big.pl/

Millenium Big Bank S.A.
Pl. Wolności 6, 45-958
(077) ???, infolinia: 0-801-121-000
11.00-19.00 (dni powszednie) • nieczynne (sobota)
http://www.big.pl/

PKO BP S.A. I Oddział
Damrota 2a, 45-951
(077) 451-11-00, infolinia: (0) 800-120-139
(077) 454-55-03
7.30-18.00 (dni powszednie) • nieczynne (sobota)
http://www.pkobp.pl/

PKO BP S.A. II Oddział
Krakowska 35, 45-952
(077) 451-11-00, infolinia: (0) 800-120-139
(077) 454-59-63
7.30-18.00 (dni powszednie) • nieczynne (sobota)
http://www.pkobp.pl/

PKO BP S.A. III Oddział
Grota Roweckiego 15, 45-245
(077) 455-59-72, infolinia: (0) 800-120-139
(077) 455-57-61
??? (dni powszednie) • nieczynne (sobota)
http://www.pkobp.pl/

PKO BP S.A. I Oddział Ekspozytura
Koszyka 17, 45-720
(077) 474-39-84, infolinia: (0) 800-120-139
(077) 474-39-84
??? (dni powszednie) • nieczynne (sobota)
http://www.pkobp.pl/

PKO BP S.A. I Oddział Ekspozytura
Krakowska 28, 45-952
(077) 451-11-00, infolinia: (0) 800-120-139
(077) 453-81-23
7.30-18.00 (dni powszednie) • nieczynne (sobota)
http://www.pkobp.pl/

PKO BP S.A. I Oddział Ekspozytura
Kielecka 4, 45-334
(077) 455-06-01, infolinia: (0) 800-120-139
(077) 455-06-01
??? (dni powszednie) • nieczynne (sobota)
http://www.pkobp.pl/

PKO BP S.A. I Oddział Ekspozytura
Sosnowskiego 16, 45-273
(077) 458-12-07, infolinia: (0) 800-120-139
(077) 458-12-07
??? (dni powszednie) • nieczynne (sobota)
http://www.pkobp.pl/

PROSPER - BANK S.A.
Sempołowskiej 2, 45-044
(077) 441-10-00
(077) 453-87-81
8.00-18.00 (dni powszednie)
http://www.prosperbank.com.pl/

Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział w Katowicach, Filia
Oleska 6, 45-052
(077) 441-28-88, infolinia: (0) 801-180-801
8.00-17.00 (dni powszednie) • nieczynne (sobota)
http://www.reiffeisen.pl/

RHEINHYP - BRE Bank Hipoteczny S.A.
Koraszewskiego 7-9, 45-011
(077) 453-11-12, infolinia: (0) 801-105-105
??? (dni powszednie)
http://www.rhb.com.pl/

DOMINET BANK S.A. w Lubinie Placówka 255
Osmańczyka 19, 45-027
(077) 4232542, 4232543; infolinia 0801101102
pon-pi 9.00 - 17.00
www.dominetbank.pl

Telefony - urzędy miejskie i regionalne

Kategoria: Informator
Opublikowano: sobota, 08, listopad 2008
Super User

Urząd Miasta Opole
Rynek - Ratusz, 45-015 Opole
tel. 077 45 11 800, 077 54 11 322Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
tel.: 077 54 16 510, 0 77 54 16 511
fax: 077 54 16 512Opolski Urząd Wojewódzki
Piastowska 14, 45-082 Opole
tel. 077 45 24 125, 077 45 24 126
Fax: 077 45 24 478
077 45 24 705Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole
tel: 077 44 16 701
fax: 077 44 16 702Powiatowy Urząd Pracy
ul. Hubala 21, Opole
tel.: 077 442 29 29,
fax: 077 442 29 28

Pełnomocnik miasta ds. osób niepełnosprawnych
Urząd Miasta Opola
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4, 45-015 Opole
Tel.:077 443 57 51