Strefa płatnego parkowania

Kategoria: Informator Opublikowano: piątek, 23, październik 2015 Super User

Mapka strefy platnego parkowania w OpoluW Opolu obowiązują dwie strefy płatnego parkowania A i B. Strefa  A obejmuje teren dotychczasowej strefy parkowania (ścisłe centrum). Strefa B powstała na ulicach przyległych do strefy A

Stawki za parkowanie:

Strefa A: 1/2 godz. - 1 zł, pierwsza godz. - 2 zł, druga godz. - 2,4 zł, trzecia godz. - 2,8 zł, każda następna godz. - 2 zł, opłata dzienna - 12 zł

Strefa B: 1/2 godz. - 0,5 zł, pierwsza godz. - 1 zł, druga godz. - 1,2 zł, trzecia godz. - 1,4 zł, każda następna godz. - 1 zł, opłata dzienna - 6 zł

 

UCHWAŁA NR XLVIII/513/09
Rady Miasta Opola
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia
wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
na terenie miasta Opola.
Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 oraz 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, zm. Nr 23, poz. 136, Nr 192,
poz. 1381, Dz. U. z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009r.
Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr XXI/193/03 Rady Miasta Opola z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego
parkowania na terenie miasta Opola, zmienionej uchwałami:
– Nr XXXIV/334/04 Rady Miasta Opola z dnia 1 lipca 2004r.
– Nr LV/621/05 Rady Miasta Opola z dnia 8 grudnia 2005r.
– Nr LXXI/845/06 Rady Miasta Opola z dnia 12 października 2006r.
– Nr XIII/112/07 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2007r.
§ 1 otrzymuje brzmienie:
㤠1
Ustala się strefę płatnego parkowania na terenie miasta Opola. W skład strefy
płatnego parkowania wchodzą dwie strefy cenowe: A i B. Granice strefy określa
załącznik do niniejszej uchwały.”
§ 2 otrzymuje brzmienie:
㤠2
Wprowadza się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Opola i ustala się
następujące stawki opłat.
1) Strefa cenowa A;
a) opłata za parkowanie jednorazowe w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 18.00, w sobotę od godziny 8.00 do godz. 16.00
- za 1/2 godziny                                                       1,00 zł
- za pierwszą godzinę                                                  2,00 zł
- za drugą godzinę                                                     2,40 zł
- za trzecią godzinę                                                   2,80 zł
- za kaŜdą następną godzinę                                            2,00 zł
b) opłata dzienna:
- za jeden dzień parkowania od poniedziałku do piątku                 12,00 zł
- za parkowanie w sobotę                                               8,00 zł
c) miesięczna opłata abonamentowa                                        160,00 zł
d) miesięczna opłata za zastrzeŜone stanowisko postojowe (koperta)       500,00 zł
e) bilet parkingowy wykupiony dla strefy A zachowuje waŜność w strefie B.
2) Strefa cenowa B;
a) opłata za parkowanie jednorazowe w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 18.00, w sobotę od godziny 8.00 do godz. 16.00
- za 1/2 godziny                                                         0,50 zł
- za pierwszą godzinę                                                    1,00 zł
- za drugą godzinę                                                       1,20 zł
- za trzecią godzinę                                                     1,40 zł
- za kaŜdą następną godzinę                                              1,00 zł
b) opłata dzienna:
- za jeden dzień parkowania od poniedziałku do piątku                    6,00 zł
- za parkowanie w sobotę                                                 4,00 zł
c) miesięczna opłata abonamentowa                                           80,00 zł
d) miesięczna opłata za zastrzeŜone stanowisko postojowe (koperta)         300,00 zł
e) bilet parkingowy wykupiony dla strefy B traci waŜność w strefie A.
3) Ustala się jednolite opłaty dla stref A i B;
a) roczna zryczałtowana opłata parkingowa dla mieszkańców strefy            20,00 zł
b) roczna zryczałtowana opłata parkingowa za parkowanie
w innych miejscach niŜ oznakowane tabliczką T-29 dla:
- osób niepełnosprawnych posiadających karty parkingowe,                10,00 zł
wydane na podstawie odrębnych przepisów
- opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych                             10,00 zł
małoletnich lub ubezwłasnowolnionych posiadających
karty parkingowe na podstawie odrębnych przepisów
§ 4 otrzymuje brzmienie:
㤠4
1. Opłaty określone w § 2 pkt 1) ppkt a, b, i pkt 2) ppkt a, b pobierane będą przy
uŜyciu automatów parkingowych, przez pracowników parkingowych
wyposaŜonych w urządzenia do sprzedaŜy biletów parkingowych w przypadku
okresowej niemoŜności korzystania z ww. automatów lub przy pomocy telefonów
komórkowych.
2. Opłaty określone w § 2 pkt 1) ppkt c, d, pkt 2) ppkt c, d i pkt 3) pobierane będą
w wyznaczonych punktach sprzedaŜy na terenie miasta Opola.
3. Opłatę naleŜy wnieść niezwłocznie i nie później niŜ 7 minut od zaparkowania
pojazdu. W przypadku wnoszenia opłat przez telefon komórkowy opłaty naleŜy
dokonać w czasie 2 minut od zaparkowania pojazdu.
4. W razie stwierdzenia braku dowodu wniesienia opłaty parkingowej, administrator
strefy płatnego parkowania wystawia wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej.
Wezwanie umieszcza się na przedniej szybie pojazdu, za wycieraczką.”
§ 5 otrzymuje brzmienie:
㤠5
1. Za nieuiszczenie opłat, o których mowa w § 2, pobiera się opłatę dodatkową
w wysokości 40 zł.
2. Opłaty dodatkowe naleŜy uiścić w terminie 30 dni od dnia wystawienia wezwania.
3. Opłata dodatkowa ulega obniŜeniu do kwoty 20 zł w przypadku, gdy zostanie ona
uiszczona w terminie 14 dni od dnia wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty
dodatkowej.
2
4. Opłaty dodatkowe naleŜy wpłacać w kasie lub na konto Miejskiego Zarządu Dróg
w Opolu wpisując w tytule wpłaty numer wezwania i numer rejestracyjny
pojazdu.”
§ 5a otrzymuje brzmienie:
㤠5a
1. Kierujący lub właściciel pojazdu kwestionujący zasadność wniesienia opłaty
dodatkowej nałoŜonej wezwaniem, o którym mowa w § 4 pkt 4, moŜe złoŜyć
reklamację do dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
2. Do reklamacji naleŜy dołączyć dowód uiszczenia opłaty parkingowej.
3. W sprawach związanych z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania
stanowisko Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu jest ostateczne.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Odsłony: 16650